REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ

 1. Postanowienia ogólne
 1. Platforma internetowa dostępna na stronie internetowej pod adresem https://prawie.pro prowadzona jest przez Lecha Śledzińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą OnAir! Prawie.PRO Lech Śledziński, ul. Korabnicka nr 34, 32-050 Skawina, NIP: 9691408635, REGON: 243205633.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy przez Klientów, a w szczególności zasady zawierania za jej pośrednictwem umów sprzedaży, sposób ich wykonywania oraz przebieg postępowania reklamacyjnego, stanowiąc tym samym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Informacje handlowe zamieszczane na platformie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
 1. adres poczty elektronicznej: [email protected],
 2. adres korespondencyjny: ul. Korabnicka 34, 32-050 Skawina.
 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://prawie.pro, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

2. Definicje

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Prawie.PRO umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Prawie.PRO (umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. Sprzedawca – Lech Śledziński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OnAir! Lech Śledziński, ul. Płocka nr 5A, 01-231 Warszawa, NIP: 9691408635, REGON: 243205633.
 5. Sklep internetowy – kanał komunikacyjny udostępniony przez Sprzedawcę celem nabycia Produktu przez Użytkownika.
 6. Platforma – prowadzona w języku polskim platforma on-line, w ramach której działa Sklep internetowy przeznaczony do dokonywania sprzedaży Produktów oraz świadczone są inne usługi, dostępna pod adresem https://prawie.pro.
 7. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak i osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli korzysta z usług oferowanych na Platformie.
 8. Klient – Użytkownik, który nabył Produkt za pośrednictwem Platformy. Klientem może być zarówno osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak i osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 9. Konsument – Klient, będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tj. będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Produkt – produkty prezentowane w Sklepie internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów, w tym vouchery na wydarzenia sportowe.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin.
 12. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach.

3. Usługi elektroniczne świadczone za pośrednictwem Platformy

 1. Prawo do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy przysługuje osobom fizycznym, które ukończyły 18 rok życia, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 
 2. Zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Platformy określone zostały niniejszym Regulaminem. W przypadku zakupu określonych Produktów, mogą znaleźć zastosowanie inne szczegółowe regulaminy, o czym Użytkownik zostanie poinformowany każdorazowo przed dokonaniem zakupu. 
 3. Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi założenie i prowadzenie Konta za pośrednictwem Platformy. Korzystanie z Konta możliwe jest po wprowadzeniu do formularza adresu e-mail Użytkownika, na który zostanie wysłany link aktywacyjny wraz z hasłem umożliwiającym korzystanie z Konta. Po utworzeniu Konta Użytkownik sam wprowadza swoje dane, w szczególności takie jak imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami podaje się także nazwę firmy oraz NIP. Wprowadzenie przedmiotowych danych jest dobrowolne i nie jest konieczne dla samego istnienia konta. Zaniechanie wprowadzenia danych może jednak uniemożliwić bądź znacznie utrudnić świadczenie przez Sprzedawcę pozostałych usług oferowanych przez niego na Platformie. 
 4. Dla zakończenia procesu rejestracji wymaga się, aby Użytkownik zaakceptował treść Regulaminu, Polityki prywatności.
 5. Z momentem dokonania rejestracji pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą zawierana jest na czas nieoznaczony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie prowadzenia Konta.
 6. Dokonując rejestracji Użytkownik może ponadto, poprzez zaznaczenie treści oświadczenia w tym zakresie, wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej od Sprzedawcy wiadomości elektronicznych zawierających:
 1. informacje handlowe,
 2. informacje o możliwych do wykorzystania rabatach.
 1. Dokonując rejestracji Użytkownik może także zawrzeć umowę na świadczenie usługi Newslettera poprzez zaznaczenie stosownego oświadczenia w tym przedmiocie, co powinno zostać potwierdzone przez Użytkownika za pomocą otrzymanej od Sprzedawcy wiadomości e-mail.  
 2. Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Formularza Zamówienia, które rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz zaznaczeniu pola ,,zamawiam i płacę”. Aby skorzystać z Formularza Zamówienia Użytkownik nie musi mieć założonego Konta. W formularzu zamówienia należy wprowadzić swoje dane, w szczególności takie jak imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami podaje się także nazwę firmy oraz NIP.
 3. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
 4. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące:
 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.91 i wyższej,
 4. zalecana rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080,
 5. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Zabronione jest zwłaszcza wprowadzanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik w szczególności zobowiązany jest do:
 1. korzystania z Platformy w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, Regulaminem oraz w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
 2. korzystania z Platformy z poszanowaniem praw innych Użytkowników oraz wszelkich innych podmiotów trzecich.
 1. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 2. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Usługi dostępne na Platformie świadczone są 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw, w tym przerw technicznych w funkcjonowaniu Platformy oraz Indywidualnych Kont Użytkowników – według uznania Sprzedawcy, a Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie. W miarę możliwości Sprzedawca będzie informował poprzez dostępne środki o przerwach technicznych oraz czasie ich trwania, a w szczególności będzie zamieszczał wymienione wyżej informacje na stronie internetowej. 

4. Składanie zamówień i zawieranie umowy sprzedaży

 1. Zamówienia na oferowane przez Sprzedawcę Produkty przyjmowane są za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego na Platformie. Informacja o Produktach przedstawiona w Sklepie internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a stanowi wyłącznie informację o Produktach możliwych do nabycia od Sprzedającego. 
 2. Składając zamówienie Klient wybiera:
 1. Produkty oraz ich ilość,
 2. sposób płatności,
 3. sposób dostawy.
 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości email zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. Klient zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z dostawą.
 4. Złożenie przez Klienta zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. 
 5. Sprzedawca wysyła towar niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia złożenia przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej, Sprzedawca może wstrzymać się z wysyłką do chwili otrzymania zapłaty. 
 6. Sprzedawca może anulować zamówienie w przypadku, gdy:
 1. nie posiada aktualnie danego Produktu na stanie magazynowym,
 2. konto Sprzedawcy nie zostanie uznane kwotą należną za zamówione Produkty w terminie 3 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych,
 3. Klient nie wskaże adresu do wysyłki.
 1. W przypadku zakupu voucherów, opis Produktu zawiera zawsze konkretną datę oraz miejsce wydarzenia sportowego, jak również warunki udziału w wydarzeniu.  
 1. Ceny Produktów i forma zapłaty
 1. Wszystkie ceny na Platformie są cenami brutto. 
 2. Cena Produktu jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia i wiąże do momentu:
 1. wydania Produktu,
 2. anulowania zamówienia.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów oferowanych na Platformie, wprowadzania nowych Produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i udzielania rabatów.  Zmiany cen Produktów, o których mowa w niniejszym ustępie, nie mają wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą zmiany ceny lub ogłoszeniem promocji. 
 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 1. płatność za pobraniem przy odbiorze,
 2. płatność dokonana przy użyciu systemów płatności elektronicznych takich jak PayU, PayNow czy PayPal, zarówno w postaci przelewu online jak i płatności kartą.
 1. Sposoby dostawy
 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
 1. przesyłka kurierska,
 2. przesyłka kurierska pobraniowa,
 3. przesyłka paczkomatowa.
 1. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Koszty dostawy Produktu do Klienta ponosi Klient. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
 1. Reklamacja
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych od Sprzedawcy Produktów można składać:
 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 2. na adres pocztowy Sprzedawcy.
 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności dane kontaktowe Klienta, opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz określenie sposobu doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z umową.
 2. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 3. Sprzedawca zajmie stanowisko w przedmiocie reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. Jeżeli wady Produktu okażą się istotne, Klient może:
 1. żądać wymiany Produktu,
 2. żądać usunięcia wady,
 3. żądać obniżenia ceny Produktu,
 4. odstąpić od umowy.
 1. Klient powinien odesłać reklamowaną rzecz na adres: ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa. 
 2. W przypadku pozytywnego jej rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów Produktu wraz z wszystkimi kosztami przesyłek, jakie poniósł Klient.
 3. W przypadku stwierdzenia, że reklamowany Produkt nie ma istotnych wad, reklamacja zostanie odrzucona, a koszty zwrotu Produktu obciąży Klienta. 
 1. Gwarancja
 1. Produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu internetowego mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku Sprzedawca udzieli informacji o istnieniu gwarancji na stronie Produktu.
 2. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.
 3. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.
 4. Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
 1. Odstąpienie od umowy 
 1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Prawo odstąpienia realizowane jest w terminie 14 dni od dnia, w którym Produkt został wydany Klientowi. 
 3. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesłać na adres pocztowy Sprzedawcy. 
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeżeli Konsument wyśle  Produkt przed upływem 14 dniowego terminu na adres Sprzedawcy.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności. 
 7. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 1. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 1. Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu dotyczą wyłącznie klientów nie będących jednocześnie konsumentami. 
 2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona  do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 1. Newsletter
 1. Użytkownik może skorzystać z oferty promocyjnej publikowanej w newsletterze tylko po wcześniejszym zapisaniu się na listę subskrybentów Newslettera.
 2. Umowa subskrypcji Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Subskrypcja Newslettera jest dobrowolna i bezpłatna. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera.
 1. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług
 1. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może nastąpić:
 1. na żądanie Użytkownika zgłoszone w każdym czasie;
 2. z inicjatywy Sprzedawcy, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
 1. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zakończenia świadczenia Usługi Newsletter w każdym czasie, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: Płocka 5a, 01-231 Warszawa. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
 3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie spory związane z funkcjonowaniem Platformy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty na drodze pozasądowej, Strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Za sąd właściwy do rozwiązywania przedmiotowych sporów uważa się sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, przez co w szczególności rozumie się zmiany przepisów prawa, zmiany warunków funkcjonowania Platformy w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany profilu działalności Sprzedawcy, zmiany zakresu prowadzonych przez Sprzedawcę usług, zmiany danych adresowych, firmy czy formy prawnej Sprzedawcy.
 3. Informacje o wszelkich zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na Platformie. Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin będzie wiązał Użytkownika, który zarejestrował się na Platformie, o ile nie złożył on w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych w ramach funkcjonowania Platformy. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają:
 1. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 2. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.