Polityka Prywatności (RODO)

Jasne zasady przechowywania i zabezpieczenia Twoich danych w Sklepie Prawie.PRO

Transparentność, zgodność z obowiązującym prawem oraz bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych to priorytet w Sklepie Prawie.PRO.

 • W każdej chwili możesz uzyskać informacje o danych jakie posiada Prawie.PRO, edytować je, jak również złożyć dyspozycje o bezpieczne ich usunięcie z infrastruktury.
 • Prawie.PRO zabezpiecza swoje bazy danych poprzez ich szyfrowanie
 • Dostęp administracyjny możliwy jest wyłącznie po dokonaniu weryfikacji dwuetapowej, zarówno do systemu jak i infrastruktury serwerowej.
 • Prawie.PRO dokonało audytu bezpieczeństwa danych oraz wdrożyło jego zalecenia.

Informacje o ochronie danych

Od 25 maja 2018 roku w sferze ochrony danych w całej Europie obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO). W poniższych informacjach o ochronie danych zamieszczone zostały treści dotyczące przetwarzania danych osobowych w rozumieniu RODO przez Lecha Śledzińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą OnAir! Lech Śledziński. 

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności za Użytkownika uważa się każdy podmiot, który dokonał na platformie internetowej dostępnej pod adresem https://prawie.pro/ (dalej: Platforma) jakiejkolwiek czynności, która wymagała podania danych osobowych.

I. Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej: https://prawie.pro/ jest Lech Śledziński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OnAir! Prawie.PRO Lech Śledziński, ul. Korabnicka 34, 32-050 Skawina, NIP: 9691408635, REGON: 243205633.
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 3. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym oraz zakupowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 4. Administrator nie wyznaczył Inspektora ochrona danych osobowych. 

II. Administrowanie danymi

 1. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z możliwości utworzenia Konta za pośrednictwem Platformy, korzystanie z Konta możliwe jest po wprowadzeniu do formularza adresu e-mail Użytkownika, na który zostanie wysłany link aktywacyjny wraz z hasłem. Po utworzeniu Konta Użytkownik sam wprowadza swoje dane, w szczególności takie jak imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego, które to dane przetwarzane są przez Administratora. Wprowadzenie przedmiotowych danych jest dobrowolne i nie jest konieczne dla samego istnienia konta. Zaniechanie wprowadzenia danych może jednak uniemożliwić bądź znacznie utrudnić świadczenie przez Administratora pozostałych usług oferowanych przez niego na Platformie. 
 2. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego zamieszczonego na Platformie lub wysłania wiadomości e-mail na adres mailowy podany na Platformie, Administrator będzie przetwarzał dane Użytkownika takie jak: imię, nazwisko oraz adres e-mail. 
 3. W przypadku złożenia przez Użytkownika zamówienia za pomocą formularza zakupowego dostępnego na Platformie, Administrator, poza danymi wskazanymi w ustępie poprzedzającym, będzie przetwarzał dane osobowe takie jak adres oraz numer telefonu. Zakres danych podawanych po założeniu konta w celu jego aktualizacji jest tożsamy ze wskazanym w niniejszym ustępie. 
 4. W przypadkach wskazanych w ustępach poprzedzających Administrator będzie przetwarzał także inne dane w przypadku ich podania przez Użytkownika, w szczególności takie jak nazwa firmy, NIP oraz adres IP. 

III. Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna oraz uzasadniony interes prawny Administratora

 1. Wyróżnia się następujące cele przetwarzania danych Użytkowników:
 1. Świadczenie na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną, w tym:
 1. Utworzenie indywidualnego konta Użytkownika na Platformie, a także zarządzanie tym kontem,
 2. Realizacja zamówienia złożonego przez Użytkownika,
 3. Subskrypcja newslettera,
 4. Świadczenie innych usług oferowanych na platformie.
 1. Marketing bezpośredni oferowanych usług inny niż newsletter.
 1. Podstawę prawną przetwarzania danych w celach, o których mowa w ust. 1 pkt 1) stanowi art. 6 ust. 1 litera b), c) i f) RODO, co oznacza, ze przetwarzanie danych jest uzasadnione w przypadku:
 1. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 3. gdy jest to niezbędne do celów wynikających w prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią, z wyjątkami przewidzianymi w RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja usług świadczonych przez Administratora lub działania marketingowe nie będą możliwe.
 2. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika są zwłaszcza podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w tym właściwe organy podatkowe, inne organy administracji państwowej – sądy, prokuratura, policja, komornik), podmiot zajmujący się obsługą prawną Administratora oraz biuro rachunkowe prowadzące księgowość Administratora.
 3. Informacje o dokonanych płatnościach oraz dane związane z płatnościami, w tym zwłaszcza adres oraz numer rachunku bankowego podane przez Użytkownika przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji płatności. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.
 4. Dane Użytkownika przetwarzane będą przez Administratora do czasu ustania podstawy do ich przetwarzania tj.:
 1. w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań Użytkownika ograniczających tę zgodę,
 2. w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy,
 3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu,
 4. w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

IV. Przekazywanie danych i przetwarzanie danych osobowych poza Polską

 1. Katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Użytkownik. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu internetowego, w tym w szczególności firmom kurierskim oraz operatorom płatności. Dostawcy usług Administratora, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych – podmioty przetwarzające – lub samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.
 2. W przypadku konieczności dokonania dostawy towaru poza granicę Polski, może wystąpić konieczność przekazania danych zagranicznym firmom kurierskim.
 3. Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

V. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych

 1. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się na skorzystanie z oferowanych przez Administratora na Platformie usług, których przedmiotem będzie udział w zorganizowanych imprezach turystycznych, wówczas Administrator będzie przetwarzał dane o stanie zdrowia uczestników, które stanowią dane szczególnej kategorii. 
 2. Dane dotyczące zdrowia będą przetwarzane na podstawie określonej w art. 9 ust. 2 pkt a) RODO tj. wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych w celu zapewnienia uczestnikom imprez turystycznych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, bezpieczeństwa.
 3. Dane dotyczące zdrowia mogą być także przetwarzane na podstawie określonej w art. 9 ust. 2 pkt c) RODO tj. gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody.

VI. Przetwarzanie wizerunku

 1. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się na skorzystanie z oferowanych przez Administratora na Platformie usług, których przedmiotem będzie udział w zorganizowanych imprezach turystycznych, wówczas Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika w postaci jego wizerunku. 
 2. Dane osobowe, o których mowa w ustępie poprzedzającym będą przetwarzane w celach marketingowych. 
 3. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 lit a) tj. w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych we wskazanym powyżej celu. 

VII. Prawa użytkownika

 1. Oprócz prawa do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych, Użytkownikom w przypadku spełnienia ustawowych przesłanek, przysługują następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do przechowywanych danych osobowych, w szczególności Użytkownicy mogą uzyskać informacje o celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach adresatów, którym udostępniono lub którym zostaną udostępnione ich dane osobowe, planowany okres przechowywania,
 2. prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
 3. prawo do usunięcia przechowywanych danych osobowych, o ile nie obowiązują umowne okresy przechowywania albo Administrator nie jest zobowiązany do przestrzegania innych ustawowych obowiązków lub nie ma uprawnień do egzekwowania ustawowych praw w tym zakresie,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych, tzn. prawo do przesłania na zlecenie Użytkownika przechowywanych przez Administratora danych w popularnym, maszynowym formacie albo żądanie przekazania danych do innego Administratora,
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły można w tym celu skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla zwykłego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy albo dla siedziby Administratora.
 1. W warunkach określonych w art. 21 ust. 1 RODO Użytkownik może wyrazić sprzeciw na przetwarzanie danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
 2. Prawo sprzeciwu o którym mowa w ust. 2 obowiązuje dla wszystkich celów przetwarzania wskazanych w niniejszych informacjach o ochronie danych, o ile dane te są przetwarzane na podstawie artykułu 6 ust. 1 litera f) RODO.
 3. Użytkownik zawsze ma prawo wycofania udzielonej zgody. Konsekwencją wycofania zgody przez Użytkownika nie jest bezskuteczność przetwarzania danych na podstawie prawidłowo udzielonej zgody do momentu jej wycofania.

VIII. Informacja o plikach cookies

 1. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 2. Szczegółowe informacje w przedmiocie plików cookies stosowanych w ramach Serwisu dostępne są w sekcji ,,Polityka Cookies”.

IX. Zabezpieczanie danych osobowych

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania ich danych osobowych i w tym celu:
 1. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
 2. stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 3. zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych.

X. Nawiązywanie kontaktu z Administratorem

 1. Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem na kilka sposobów. Możliwy jest kontakt mailowy, telefoniczny, czy też za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Jeżeli Użytkownik nawiązuje kontakt z Administratorem, dane osobowe, które dobrowolnie w związku z tym udostępnia, Administrator wykorzystuje wyłącznie do kontaktu z Użytkownikiem i obsługi jego zapytania.
 2. Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:
 1. adres korespondencyjny: ul. Korabnicka 34, 32-050 Warszawa,
 2. adres email: [email protected],
 3. nr telefonu: +48 798 30 10 40.